Het EAS Project Oy bevindt zich inTechnopolis, Hiilikatu 3, 00180 Helsinki, Finland and ziin filialen (collectief vermels als – het Bedrijf) is verantwoordelijk voor de verwerking van personeelsgegevens zoals vermeld in deze privacy verklaring.


Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken
Het bedrijf verwerkt persoonsgegevens van gebruikers van onze oplossingen of website bezoekers. De informatie wordt aan ons verstrekt door de persoon zelf of door een betrouwbare derde partij die zich aan de GDPR (AVG) wetgeving houdt. De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken
Als je onze website bezoekt of onze SaaS solution bezoekt:

 • IP adres
 • Informatie over je activiteiten op onze website
 • Internet Browser en apparaattype
 • In geval van een contactverzoek
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres


Voor douaneprocedures: 

 • Leveringsadres 
 • De persoonlijke identificatiecode zoals het sofi nummer indien vereist


De persoonsgegevens worden bewaard tot maximaal jaren na je bezoek aan of gebruik van de oplossing, tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving

De Vennootschap verzamelt/deelt of verwerkt geen persoonsgegevens die niet rechtstreeks vereist zijn voor de zakelijke dienstverlening.   


Voor welk doel en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens?
Het bedrijf verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze nieuwsbrief te sturen
 • Om je te bellen of een e-mail te kunnen sturen indien dit nodig is om onze diensten te kunnen uitvoeren
 • Om je op de hoogte te stellen over veranderingen in onze diensten of artikelen.
 • Om onze diensten te kunnen uitvoeren
 • Het bedrijf analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.
 • Het bedrijf verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingen.
 • Het bedrijf verwerkt persoonsgegevens voor douaneprocedures


Het delen van je persoonsgegevens met derden
Het bedrijf zal je persoonsgegevens met derden delen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting en douaneprocedures. Met bedrijven die e persoonsgegevens namens ons verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Het bedrijf blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Inzage, wijziging of verwijdering van gegevens
U heeft het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Bovendien hen je het recht om je instemming met de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door het bedrijf en heef je het recht op verwerkersovereenkomst. Je kunt een verzoek tot inzage, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar tot verwerking van je persoonsgegevens indienen door contact op te nemen met info@easproject.com.


Gegevens die nodig zijn voor nog lopende douaneprocessen kunnen niet worden verwijderd of gewijzigd voordat het leveringsproces is voltooid. De Vennootschap leeft de wetgeving na die de opslag van sommige persoonsgegevens om juridische en fiscale redenen kan vereisen. Wanneer dus een verzoek om verwijdering van persoonsgegevens wordt ingediend, kan de Vennootschap nog steeds gegevens bewaren om aan de wettelijke vereisten te voldoen.  Indien een dergelijke beslissing wordt genomen op het verzoek om persoonsgegevens te wissen, zal de Vennootschap je op de hoogte brengen van de redenen om persoonsgegevens te bewaren.  


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je ons een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.  Zorg ervoor dat in deze kopie uw foto, ID nummer van het document en het sofi nummer zichtbaar zijn.  Wij zullen zo spoedig mogelijk op je verzoek ingaan maar in ieder geval binnen zes weken na de datum van de aanvraag. 

De Vennootschap wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Finse nationale toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens je kunt dit doen via de volgende link: https://tietosuoja.fi/etusivu. Indien van toepassing, kan contact worden opgenomen met de nationale toezichthoudende autoriteiten van andere EU landen indien het bedrijf in die landen werkzaam is  

Hoe beschermen wij je persoonsgegevens
Het bedrijf neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en onbevoegde wijziging tegen te gaan. 


Alle douaneprocedures betreffende persoonsgegevens worden beheerd in de CRCD(AVG) blockchain en dus onderworpen aan praktische anonimisering en is niet beschikbaar voor onbevoegde derden, zelfs niet binnen de blockchain. Gegevens die niet aan de douaneprocedures zijn verbonden, worden door het bedrijf beheerd in overeenstemming met de interne regelgeving en de beste methoden op basis van de toepasselijke wetgeving. 
Indien je de indruk heeft dat uw gegevens niet veilig zijn of dat er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@easproject.com.

VERANDERINGEN VAN PRIVE KENNISGEVING
De privé kennisgeving vertegenwoordigt de interne wetgeving van het bedrijf die regelmatig wordt herzien om ervoor te zorgen dat we aan de hoogste normen blijven voldoen om je privacy te beschermen. Wij behouden ons het recht voor deze mededeling en het onderliggende interne regelgeving te allen tijde bij te werken, te wijzigen of aan te passen. De meest recente versie van deze mededeling kan worden bekeken op de homepage van onze bedrijfswebsite